Jdi na obsah Jdi na menu
 

PROPOZICE

8. 8. 2021

PROPOZICE KE STAŽENÍ

Organizační zabezpečení

PASECKÁ ŠEDESÁTKA 2021

3.ročník

Pořadatel:          SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Paseky

Termín konání: 14. srpna 2021

Místo konání:    Paseky (okres Písek, Jihočeský kraj) –                                           louka u rybníku Starák (bude značeno)                            


Soutěž je zařazena do seriálu soutěží: BRDSKO-VLTAVSKÉ ŠEDESÁTKY

Akci podpořila JE TEMELÍN v rámci Oranžového roku 2021

 

Účast:

 • Řádné členství mladého hasiče v SH ČMS, či jiných českých i zahraničních hasičských organizací
 • Soutěž se koná v disciplíně běh na 60m překážek pro kategorie (viz. pravidla seriálu: www.bv-sedesatky.cz ):
  • Přípravka dívky a chlapci – ročník narození: 2014 až 2018
  • Mladší dívky a chlapci – ročník narození: 2010 až 2014
  • Starší dívky a chlapci – ročník narození: 2006 až 2010
 • Podmínkou účasti je zaslat řádně a včas vyplněnou přihlášku a předložení členských průkazů MH s fotografií při prezenci
 • Startovné: Kč 50,00 / závodníka – bude hrazeno na místě při prezenci
 • COVID 19 – každý účastník závodu je povinen při prezenci prokázat svoji bezinfekčnost a to s ohledem na aktuální vládní opatření ohledně šíření nemoci COVID 19. Toto prokázání bezinfekčnosti se týká nejen závodníků, ale i trenérů a doprovodu jednotlivých kolektivů mladých hasičů. S ohledem na toto, je nutné odevzdat s přihláškou kolektivu MH řádně vyplněné čestné prohlášení podepsané buď účastníkem závodu, v případě dětí jejich zákonných zástupcem. Pokud odevzdané čestné prohlášení nebude mít zaškrtnutou ani jednu variantu uvedenou na čestném prohlášení, musí pomocí tohoto čestného prohlášení zákonní zástupci dětí souhlasit s otestování dětí přímo v místě soutěže pořadatelem soutěže a to za pomoci antigenních samotestů výtěrem z okraje nosu. V opačném případě, tj. bez podepsaného prohlášení, nelze závodníkovi ani trenérovi či případnému doprovodu umožnit účast na soutěži.
  • POZOR – je nezbytné sledovat aktuální vládní opatření. Tzn. v případě změn ohledně podmínek prokazování bezinfekčnosti je nezbytné, aby na toto vedoucí kolektivů MH  pružně reagovali. V závislosti s tímto nejpozději 13.8.2021 obdrží na své emaily, prostřednictvím kterých vedoucí přihlásili své závodníky, od pořadatele soutěže případné nové požadavky na prokázání bezinfekčnosti závodníků.
  • Věříme, že všichni chápete nutnost těchto podmínek soutěže a že nám společně pomůžete vytvořit takové podmínky pro závodění dětí, aby to děti co nejméně omezovalo a zároveň, abychom dodrželi aktuální vládní nařízení ohledně nemoci COVID 19.

 

Přihláška:

 • Přihlášku na soutěž je nutné odevzdat nejpozději do 10. srpna 2021 a to na email

 jana@truhlarstvi-vanecek.cz

 • Na pozdě došlé a neúplné přihlášky nebude v případě velkého zájmu brán zřetel - maximální kapacita soutěže je 200 závodníků.
 • Druhou orazítkovanou přihlášku a podepsanou přihlašovatelem odevzdá vedoucí u prezence

 

Výstroj:

 • Soutěžící nastupuje k plnění disciplíny s vlastním vybavením
  • Kategorie přípravka a mladší – sada na běh na 60m s překážkami s DIN koncovkami
  • Kategorie starší – sada na běh na 60m s překážkami s DIN či ROTT koncovkami nebo sada na běh na 100m s překážkami (pro tuto kategorii lze použít sadu pro dorostence)
 • Soutěžící bude mít na sobě odpovídající sportovní oblečení v souladu s pravidly hry Plamen a sportovní pevnou plnou obuv (tretry jsou povoleny) a na hlavě bude mít vždy přilbu dle pravidel

 

Doprava:

 • na vlastní náklady vysílajících SDH

 

Štáb soutěže:

Velitel soutěže, startér:                      Jiří Vaněček

Hlavní rozhodčí:                                Pavel Jelínek

Sčítací komise:                                  Ing. Jana Vaněčková

Časomíra:                                          elektronická, SH ČMS - SDH Paseky

Rozhodčí:                                          budou určeni a přiděleni na místě

Zdravotník:                                        Josef Fráňa

 

Časový plán: 

            10.00 – 11.30             příjezd, prezence

            11.30 – 11.45             porada rozhodčích

            11.45 – 12.00             nástup

            12.00 – 16.30             běh na 60m s překážkami v následujícím pořadí jednotlivých kategorií:

 • přípravka dívky a přípravka chlapci – po odběhnutí prvního pokusu dívek a chlapců budou pak následovat hned druhé pokusy
 • mladší dívky – oba pokusy
 • mladší chlapci – oba pokusy
 • starší dívky a starší chlapci budou běhat současně, každý v jedné dráze – oba pokusy

            16.30                          nástup a ukončení (předpoklad)

Časový rozvrh je orientační a bude upravován v průběhu soutěže v závislosti na počtu závodníků.

 

Stravování:

 • Zajištěno pořadatelem v místě konání soutěže.

 

Zdravotní služba:

 • Zajistí pořadatel na celé konání soutěže.

 

Průběh a provedení disciplín:

 •  
 • kontrola technických parametrů nářadí použitého k soutěži, bude prováděna namátkově před i po ukončení pokusu
 • k plnění disciplíny včetně tréninku musí soutěžící používat přilby schváleného druhu – v případě, že závodník nebude mít na hlavě přilbu, bude ze závodu vyřazen
 • při plnění disciplín je výslovně zakázáno, aby vedle dětí běželi zároveň i jejich vedoucí (a to i vedle soutěžní dráhy) - kromě kategorie přípravka – viz. dále – při porušení tohoto pravidla bude závodník ze soutěže vyřazen, vedoucí může slovně radit a povzbuzovat závodníka
 • závodník má dva pokusy – přičemž platí, že o pořadí rozhoduje čas rychlejšího pokusu (při shodném čase rozhoduje čas horšího pokusu)
 • závodit se bude ve dvou drahách – obě dráhy jsou rovnocenné, proto při druhém pokusu nebude dráha měněna
 • povrch dráhy – tráva – z tohoto důvodu je povoleno, aby se půlspojky dotýkaly země při postavení štafetek (jsou povoleny i cvičné stuhy)
 • čas bude měřen elektronickou časomírou – SH ČMS - SDH Paseky (v případě technických problémů bude závodník ihned informován a bude mu dán náhradní pokus po odběhnutí všech závodníků dané kategorie)
 • pořadatelé nezajišťují nářadí a pomůcky pro plnění disciplíny
 • pořadatel neručí za škody či ztráty materiálu a věcí vnesených nebo odložených v prostoru soutěže, pokud je nepřevezme a nevyčlení místo na jejich odkládání

 

Úprava pravidel pro kategorii přípravka:

 • v kategorii přípravka může závodit mladý hasič narozený v letech 2014 až 2018
 • každé dítě v kategorii přípravka může na dráze doprovázet jeden vedoucí či jím určená osoba
 • příčné břevno s výplní – výška 0,70 m – závodník překoná příčné břevno, přičemž vedoucí mu může pomoci a to s ohledem na bezpečnost závodníka – je zakázáno, aby vedoucí dítě přes břevno přenesl (závodník musí mít snahu příčné břevno sám překonat)
 • kladina – výška 0,80 m – při překonání kladiny může vedoucí závodníka držet za ruku a převést ho přes kladinu
 • hadice – závodník nepřenáší hadice přes kladinu / ve vzdálenosti 5 m od konce seběhu kladiny je umístěna značka, na kterou vedoucí připraví pro závodníka hadice (sada na běh na 60 m s překážkami s koncovkami DIN) v době přípravy na provedení disciplíny
  • dvě hadice C mohou být libovolně postaveny  nebo položeny, se spojkami libovolně natočenými, mezi jejich ozuby musí být prostor na proložení archu papíru, koncovky se mohou dotýkat země, hadice musí být svinuty v kotouči, konce hadic smí být odmotány, max. na 1 otáčku hadic
 • závodník překoná příčné břevno s výplní a kladinu a přiběhne k hadicím – buď hadice vezme nebo chytí jen půlspojky a dotáhne je k rozdělovači či přímo na místě zapojí a dotáhne k rozdělovači jen volné konce půlspojek a pak sám zapojí rozdělovač a za proudnici dotáhne hadice do cíle a s proudnicí v ruce proběhne cílem
 • je zakázáno, aby vedoucí jakkoliv fyzicky pomáhal závodníkovi se zapojováním hadic – může pouze slovně radit a je zakázáno, aby vedoucí táhl hadice společně se závodníkem do cíle
 • závodník musí cílem projít sám společně se zapojenou proudnicí (drženou předepsaným způsobem)
 • je zakázáno, aby cílem prošel první vedoucí – s ohledem na bránu elektronické časomíry by takovýto postup byl hodnocen jako neplatný pokus
 • kategorie přípravka může použít pro děti cyklistické přilby
 • v případě, že dítě spojí hadice jen na jeden ozub, vedoucí může hadice rozpojit a dítě se může znovu pokusit zapojit hadice správným způsobem

 

Vyhodnocení soutěže a odměny pro závodníky:

 • Všechny kategorie budou vyhodnoceny najednou při závěrečném nástupu a v rámci vyhodnocení výsledků soutěže bude věcnými cenami oceněno prvních deset závodníků v každé kategorii.

Protesty

 • Případné protesty musí být podány na formuláři dle Směrnic. Protest podaný jiným způsobem nebude uznán. V případě neuznání protestu bude na kauci vydán doklad a kauce bude využita ve prospěch SH ČMS – SDH Paseky. Kauce je stanovena na částku Kč 300,00, při odvolání se částka zdvojnásobuje.

 

       Žádáme všechny účastníky soutěže, aby se řídili pokyny uvedenými v tomto Organizačním zabezpečení. Nutno dodržet čas příjezdu v den konání soutěže. Porušení stanovených podmínek a ostatních závazných pokynů může být důvodem k vyloučení ze soutěže. Věříme, že se všichni zasadíme o zdárný a důstojný průběh soutěže.    

  

V Pasekách dne 12.7.2021                                                                                                       Jiří Vaněček

                                                                                                                                    starosta SH ČMS - SDH Paseky